Cukiernia Kapka

Cukiernia

Zamów telefonicznie: tel. 84 689 82 82

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.cukierniakapka.pl

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

1. Administrator – Piekarnia "TARNOGRÓD" Sp. z o.o. sp. k., ul. Przedmieście Błonie 4, 23-420 Tarnogród, NIP:9180000637, Regon:950152326, KRS:0000791539, telefon: 84 689 82 82, e-mail: cukiernia@kapkappz.pl

2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.cukierniakapka.pl

3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

2. DANE OSOBOWE

1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Jak skontaktować się z Administratorem?

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: cukiernia@kapkappz.pl

3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).

b. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

a. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:

b. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 1. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

 2. W zakresie logów serwera przez 60 dni.

6. Jakie prawa ma Użytkownik?

a. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

b. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem – do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji wyłącznie określonych celów.

 2. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi

 3. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4.  Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

8. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:

a. Hostingodawca.

b. Dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google*.

* W związku z powyższym dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

10. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

a. Gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

b. Wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.

11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Co to są pliki cookies?

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.

4. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

5. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

6. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

a. Analitycznym i statystycznym, tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

b. Remarketingowym, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

7. Jak można zarządzać plikami cookies?

a. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

b. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

c. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

d. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.

e. Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://www.google.com/ads/preferences/.

f. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Serwisu, m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, rodzaj urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

8. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

4. LOGI SERWERA

1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

a. Adres IP Użytkownika.

b. Informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

c. Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

d. Przesłaną ilość danych.

e. Datę i czas dostępu.


3. Informacje w logach serwera:

 1. Mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.

 2. Są zapisywane i przechowywane na serwerze.

 3. Są wykorzystywane w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: cukiernia@kapkappz.pl

 

Katalog online

Zapraszamy do sklepów firmowych:

Tarnogród

ul. Rynek 71
tel. 781 001 480

Biłgoraj

Nadstawna 56a
tel. 666 960 305

Plac Wolności 6
tel. 662 923 382

Jarosław

ul. Żeromskiego 12
tel. 532 453 246

ul. Os. Kopernika 5
tel. 785 263 550

ul. Jana Pawła II 21
tel. 665 548 461

Sieniawa

ul. Rynek 4b
tel. 721 356 060

Leżajsk

ul. Mickiewicza 57/4b
tel. 605 907 672

ul. Klasztorna 4a
tel. 661 965 081

©2023 Piekarnia Kapka, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie